< Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Strona główna
Wydział
Statystyka
Prowadzone akcje
Wypadki
Czarne punkty
Profilaktyka
Foto-przestroga
Utrudnienia
Pytania

PYTANIA DO POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO

Wyślij swoje pytanie dotyczące zagadnień z zakresu ruchu drogowego na adres
administratora strony
Przed zadaniem pytania proszę zapoznać się z umieszczonymi poniżej odpowiedziami.


 • Mam samochód sprowadzony z Holandii z naklejką NL, zarejestrowany w Polsce.
       Czy za jazdę z taką naklejką mogę zostać ukarana?
 • W jakich godzinach i kiedy obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek ?
 • Jakie dokumenty są mi niezbędne, abym mógł "swobodnie" poruszać się po polskich      drogach pojazdem zarejestrowanym w Anglii?
 • Czy strażak może wydać polecenie zatrzymania pojazdu?
 • Do których znaków może nie stosować się inwalida?
 • Czy policjant może zatrzymywać jadący pojazd ręką?
 • Jak długo mogę poruszać się po terytorium Polski, kupionym przez siebie     samochodem z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi z czerwonym lub z żółtym     paskiem?
 • Czy muszę mieć naklejkę "PL" jeżeli mam nowe tablice rejestracyjne pojazdu?
 • Czy na terytorium Polski kierowca ma obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej?
 • Czy policjant może ukarać kierowcę za posiadanie na wyposażeniu pojazdu gaśnicy     z przekroczonym terminem ważności określonym przez producenta?


 • Czy na terytorium Polski kierowca ma obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej?

  Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma przepisów, które obligowałyby do posiadania kamizelki odblaskowej każdego kierowcę i brak jest informacji o ewentualnym jego wprowadzeniu.

  Obowiązek ten dotyczy kierowców poruszających się po drogach Austrii. Muszą mieć w samochodzie kamizelkę ostrzegawczą zgodną z normami Unii Europejskiej. Stosowny przepis, który wszedł w życie l maja 2005r., obowiązuje także cudzoziemców. Bez kamizelek nie powinni wyruszać w drogę kierowcy pojazdów wielośladowych - przepis nie dotyczy zatem motocyklistów ani rowerzystów. Należy przestrzegać zasady: jedna kamizelka na jeden pojazd. Pasażerowie z obowiązku posiadania kamizelki są zwolnieni. Ten ostrzegawczy ubiór w jaskrawym kolorze należy nie tylko trzymać w aucie, lecz także w określonych sytuacjach zakładać. Na autostradach i na drogach szybkiego ruchu kierowca musi założyć kamizelkę za każdym razem, kiedy wychodzi z samochodu, np. na pasie awaryjnym (z wyjątkiem parkingów). Na innych drogach przepis obowiązuje, gdy kierowca wystawia trójkąt ostrzegawczy, lub gdy opuszcza auto w warunkach słabej widoczności. Nie każda kamizelka ostrzegawcza zadowoli surowych austriackich policjantów.

  Musi mieć kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty i spełniać normy UE. Należy więc kupować tylko takie kamizelki, które mają na wewnętrznej stronie oznaczenie EN 471. Kupujący powinni na to uważać, gdyż w sprzedaży znajdują się także starsze, niezgodne z normami UE. W Austrii można nabyć kamizelkę na stacjach benzynowych i w sklepach z akcesoriami samochodowymi. Cena jednej kamizelki sięga pięciu euro, choć można też znaleŹć tańsze. Kierowca, który nie ma w pojeŹdzie ostrzegawczego stroju lub nie nałożył go w określonej sytuacji, zapłaci mandat w wysokości 14 euro. W Austrii nie ma jednak jednolitych przepisów w tym względzie, w każdym kraju federalnym władze udzielają funkcjonariuszom odmiennych wytycznych, policjanci mają też znaczną swobodę działania, zwłaszcza jeśli przyłapany się stawia. W następstwie brak kamizelki może kosztować nawet 36 euro. Wszystkie przewodniki dla zmotoryzowanych turystów radzą, aby taki mandat natychmiast płacić, gdyż w przeciwnym razie zostanie wszczęte postępowanie prawne z wysokimi dodatkowymi kosztami.

  Poza tym barwny ubiór przyda się także w innych państwach. Obowiązek posiadania kamizelki wprowadziły już Włochy, Hiszpania i Portugalia. W dwóch pierwszych krajach przepisy są nieco łagodniejsze niż w Austrii. Policja nie może sprawdzać, czy kierowca ma kamizelkę w aucie, lecz tylko czy założył ją w określonych sytuacjach. We Włoszech kamizelkę musi nosić osoba ustawiająca na drodze po wypadku lub awarii trójkąt ostrzegawczy. Natomiast grzywny w tych trzech krajach są znacznie bardziej dotkliwe. Włosi za brak kamizelki grożą mandatem w wysokości co najmniej 35 euro, w Hiszpanii płaci się do 91 euro, w Portugalii - od 60 do 600 euro.

  Źródło informacji: www.europartner.com.pl


  Wróć do początku strony

  Czy policjant może ukarać kierowcę za posiadanie na wyposażeniu pojazdu gaśnicy z przekroczonym terminem ważności określonym przez producenta?

  Obowiązujące aktualnie przepisy nie dają podstaw prawnych do kontrolowania daty ważności gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262) wymienia w par. 11ust.1 elementy obowiązkowego wyposażenia pojazdu: m.in. pojazd samochodowy wyposaża się: „pkt.14 w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla”. Zgodnie z treścią art. 66 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 – tekst jednolity) urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Inny akt prawny, w którym uregulowana jest kwestia kontroli wyposażenia pojazdu w gaśnicę, to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7.09.1999r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. z 1999r. Nr 81, poz. 917). Rozporządzenie to określa wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu. Zgodnie z nim badanie gaśnicy samochodowej wykonywane jest poprzez oględziny, a podstawowym kryterium uznania stanu technicznego pojazdu za niezadowalający jest brak gaśnicy (pkt 1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia).

  Jakkolwiek przepisy nie obligują kierujących do dokonywania okresowej kontroli sprawności gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu, to wydaje się, że zasadną jest okresowa konserwacja i sprawdzenie gaśnicy, aby w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba jej użycia, zadziałała ona sprawnie i skutecznie.


  Wróć do początku strony


  Czy muszę mieć naklejkę "PL" jeżeli mam nowe tablice rejestracyjne pojazdu?

  W ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono m. in. zapis, z którego wynika, że obowiązek oznaczenia pojazdu, który ma być używany w ruchu międzynarodowym znakiem z literami "PL" uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.

  Podobnie sprawa wygląda z pojazdami zarejestrowanymi za granicą, które uczestniczą w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgodnie z tą zmianą każdy pojazd zaopatrzony w nowe wzory tablic rejestracyjnych (białych) nie musi być dodatkowo oznaczany naklejką "PL" jeżeli ma być używany w ruchu poza granicami RP.


  Wróć do początku strony
  Jak długo mogę poruszać się po terytorium Polski, kupionym przez siebie samochodem z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi z czerwonym lub z żółtym paskiem?
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C 68 z dnia 24 marca 2007 r. opublikowany został Komunikat Interpretacyjny Komisji w sprawie procedur rejestracji pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego, z którego wynika, że należy uznawać tymczasowe świadectwa rejestracji wydane przez inne państwa członkowskie.

  Tym samym niemieckie tablice rejestracyjne z tzw.żółtym paskiem uprawniają do korzystania z pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie ich ważności.
  Zgodnie z pkt 4.2 komunikatu, swobodny ruch pojazdu silnikowego posiadającego tymczasowe tablice rejestracyjne i świadectwo rejestracji może być utrudniony wyłącznie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem ruchu, w przypadku zasadnych podejrzeń, że pojazd jest kradziony lub władze kontrolujące mają uzasadnione wątpliwości dotyczące ważności świadectwa.
  Analogiczne postępowanie obowiązuje w przypadku pojazdu zarejestrowanego na niemieckich tablicach rejestracyjnych z czerwonym paskiem. Jest to następstwem między innymi tego, że po upływie terminu ważności tych tablic, pojazd taki jest wyrejestrowywany (i co za tym idzie niedopuszczony do ruchu) w kraju pochodzenia. Poruszanie się opisanym w pytaniu pojazdem, po drogach publicznych lub w strefach zamieszkania na terytorium RP, nosi znamiona wykroczenia i może skutkować fakultatywnie:

 • usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela,
 • nałożeniem grzywny w drodze postępowania mandatowego,
 • zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego,
 • skierowaniem wniosku o ukaranie do wydziału grodzkiego sądu rejonowego właściwego ze       
       względu na miejsce popełnienia czynu.


 • Wróć do początku strony

  Czy policjant może zatrzymywać jadący pojazd ręką?

  Sposób zatrzymywania pojazdów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.
  Zgodnie z tym Rozporządzeniem umundurowany policjant w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

  Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.
  Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

  Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.

  Polecenia go zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta.


  Wróć do początku strony

  Do których znaków może nie stosować się inwalida?

  Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

  B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

  B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych"

  B-3a"zakaz wjazdu autobusów"

  B-4 "zakaz wjazdu motocykli"

  B-10"zakaz wjazdu motorowerów"

  B-35"zakaz postoju"

  B-37"zakaz postoju w dni nieprzyste"

  B-38"zakaz postoju w dni parzyste"

  B-39"strefa ograniczonego postoju"  Wróć do początku strony

  Czy strażak może wydać polecenie zatrzymania pojazdu?

  Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze m.in. strażak Państwowej Straży Pożarnej lub członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
  Strażak powinien być łatwo rozpoznawalny i widoczny z dostatecznej odległosci, zarówno w dzień, jak i w nocy


  Wróć do początku strony

  Jakie dokumenty są mi niezbędne, abym mógł "swobodnie" poruszać się po polskich drogach pojazdem zarejestrowanym w Anglii?

  Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organy wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
  - dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
  - dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
  - dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności     cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdząjący opłacenie składki tego ubezpieczenia;
  - inne dokumenty, jezeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.
  Jeżeli chodzi o "inne dokumenty" reguluje to art.71 ust.5 i 5a Ustawy:
  5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z zastrzeżeniem art. 59 ust.2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.
  5a. W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust.5, nie wynika prawo do uzywania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo. (oświadczenie właściciela pojazdu zezwalające na używanie pojazdu)

  (art. 59 ust.2. Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany.
  3. Obowiązek uważa się za spełniony, jezeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak okreslający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany )


  Wróć do początku strony  W jakich godzinach i kiedy obowiązuje zakaz ruchu "ciężarówek" ?

  Zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązuje:
  - od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:
    *  1 stycznia - Nowy Rok,
    *  pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
    *  drugi dzień Wielkiej Nocy,
    *  1 maja - Świeto Państwowe,
    *  3 maja - Święto Narodowe,
    *  pierwszy dzień Zielonych Świątek,
    *  dzień Bożego Ciała,
    * 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
    *  1 listopada - Wszystkich Świetych,
    * 11 listopada - Narodowe Świeto Niepodległości,
    * 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
    * 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

  - od godziny 18:00 - 22:00 w dzień poprzedzający dzień określony wyżej.

  W okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny:
    * od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
    * od godziny   8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
    * od godziny   8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

  Przepisy wyżej nie mają zastosowania do:
  1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

  2) pojazdów biorących udział w:
  a) akcjach ratowniczych,
  b) akcjach humanitarnych,
  c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
  d) usuwaniu awarii;

  3) pojazdów używanych:
  a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
  b) do przewozu żywych zwierząt,
  c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
  d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
  e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
  f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
  g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
  l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
  n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
  o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
  p) w transporcie kombinowanym;

  4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
  5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;

  6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.


  Wróć do początku strony

  Mam samochód sprowadzony z Holandii z naklejką NL, zarejestrowany w Polsce. Czy za jazdę z taką naklejką mogę zostać ukarana?

  Art.60 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym ZABRANIA umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.
  Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kierujący takim pojazdem w przypadku kontroli drogowej może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.


  Wróć do początku strony

  Copyright by @reso 2009

  Kamery na drogach
  Fotoradary
  Zaplanuj trasę
  Policjant Roku
  Turniej BRD
  Turniej moto
  Turniej BRD OSW
  Linki
  Napisz do nas
  Administrator